Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Theo menu thì chương trình sẽ bao gồm các chức năng sau:

Phần Bệnh Nhân: Bao gồm

 • Nhận bệnh
 • Lập toa thuốc
 • Chờ phát thuốc
 • Danh sách bệnh nhân
 • Danh sách tái khám
 • Phần Thuốc: Bao gồm

  • Qui cách (Đơn vị)
  • Nhóm thuốc (Loại)
  • Thuốc (Danh mục thuốc)
  • Nhập thuốc (Lập phiếu nhập thuốc vào kho thuốc)
  • Thống kê thuốc (Thống kê thuốc để lập bảng mua thuốc nhập kho)
 • Phần Chẩn đoán và Toa mẫu: Bao gồm
  • Chẩn đoán
  • Toa mẫu

  Phần Thống kê: Trong phần này bạn có thể in các bảng báo cáo sau:

  • Tổng tiền khám
  • Tổng tiền khám phân nhóm theo Bác sĩ
  • Tổng tiền thuốc
  • Tỷ lệ tái khám
  • Thống kê theo Chẩn đoán
  • Danh sách tái khám trong 2 ngày tới
  • Danh sách chuyển viện
  • Danh sách bỏ khám

  Phần Hệ thống: Bao gồm

  • Cấu hình
  • Nội soi (Khi cấu hình có tích hợp nội soi thì phần này sẽ được hiển thì trong menu), phần này được tích hợp với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như máy nội soi, máy siêu âm…
  • Danh sách Nhân viên
  • Danh sách Bệnh viện
  • Backup dữ liệu
  • Restore dữ liệu
  • Thông tin cá nhân
  • Đăng nhập lại